Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Kreatívny domov s.r.o.,vzťahujúce sa ku ONLINE kurzom Kreatívne DOMA

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na online vzdelávacie kurzy Kreatívne DOMA (ďalej len „Prihláška”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom.
Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

Kreatívny domov s.r.o.
Lichardova 130/24, Košice 040 01
Slovensko
IČO: 52 894 304 
DIČ: 2121210212

Poskytovateľ poskytuje online vzdelávacie kurzy v oblasti výtvarného umenia a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti výtvarného umenia (ďalej len „Vzdelávacie kurzy“).
Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích kurzov pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou

II. Charakteristika vzdelávacieho kurzu

Vzdelávacím kurzom sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti výtvarného umenia „Kreatívne DOMA“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom „Kreatívne DOMA” je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie vybraných oblastí výtvarných techník zameraných na tvorbu vlastných výtvarných diel. Počas štúdia Študent vytvára vlastné výtvarné práce.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, atď.) v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú zo súčastí vyučovacích hodín (napr. konzultácie), sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých kurzov.
Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných obch. podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
Používateľ je povinný otestovať pred uhradením ceny Služby, či mu prehrávanie video lekcií funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým pripojením. K tomuto otestovaniu slúžia zadarmo prístupné úvodné ukážkové videá na stránke https://www.youtube.com/kreativny_domov a na stránke www.facebook.sk/kreativnydomov. Úhradou ceny Služby užívateľ potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu.

IV. Úhrada kurzovného a platobné podmienky

Výška poplatku za absolvovanie kurzu Kreatívne DOMA sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.kreativnydomov.sk k dátumu objednania kurzu.
Kurzovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu (IBAN), ktoré je uvedené v záväznom prihlasovacom formulári kurzov.
Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
a) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
b) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

  • Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta
    Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu Kreatívne DOMA.
  • Odstúpenie Študenta
    Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. V prípade odstúpenia od štúdia Poskytovateľ vráti Študentovi cenu štúdia.

V. Učebné materiály

Teoretická časť učebného materiálu v písomnej forme (pdf) je od začiatku kurzu k dispozícii a v cene kurzu. Kurzovné nezahŕňa výtvarné pomôcky. O výtvarných pomôckach, ktoré sa budú v príslušnom kurze používať, budú účastníci informovaní v rámci prvej hodiny kurzu.

VI. Autorské práva

Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu, kde kurz prebieha iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov.
6.1 Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.kreativnydomov.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.kreativnydomov.sk, respektíve na inom portáli, kde prebieha kurz, sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z kurzu predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
6.2 Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
6.3 Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
6.4 Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.
VII. Ochrana osobných údajov
Účastník vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára na kurz Kreatívne DOMA prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na kurze.  Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.
VIII. Záverečné ustanovenia
Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.
 

Reklamácie vzťahujúce sa ku Maľovaným topánkam z ponuky Kreatívny domov s.r.o.

1. Reklamácia sa vzťahuje výhradne na technické vady maľby motívu na topánkach.

Za technické vady sa považuje:

  1. Podstatne iná farebnosť návrhu voči zaslanému produktu (mierne odtieňové odchylky sa nemôžu považovať za vadu výrobku, nakoľko návrh sa spracováva v počítači výsledný tovar je maľovaný farbami)
  2. Rozpíjanie farby po kontakte s vodou
  3. Miznutie motívu skôr, ako je garantovaná trvácnosť maľby na textilnom povrchu (odporúčaná starostlivosť o topánky ako aj garantovaná dĺžka maľby v 100 % kvalite je dodaná ku každému výrobku)
  4. Motív, ktorý sa vôbec nezhoduje s návrhom dodaným zákazníkovi

2. Topánky strácajú nárok na reklamáciu z dôvodu výrobnej vady (rozlepenia,párania...) nakoľko maľovaný povrch výrobca považuje za poškodenú topánku, tovar sa po namaľovaní klasifikuje ako umelecké dielo, nie obuv

3. Pred samotnou maľbou na základe dohody so zákazníkom ohľadom motívu, zasielame návrh, ako bude maľba vyzerať. Nakoľko je to individuálna zákazka, objednaním maľby sa motív - návrh považuje za odsúhlasený a stráca nárok na reklamáciu motívu - druhu maľby. (príklad, objednáte si motív mačičky, a po dodaní tovaru ho chcete vrátiť a vybrať si motív psíka) Nakoľko každá objednávka je individuálna a robená na mieru, taktiež veľkosť topánky je vybratá na mieru, je to podobný typ obchodného vzťahu, ako pri objednávke kuchyne na mieru.  

 

Obrazy Veci Steny Grafika